algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAPPY FACTORS 2017

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. 1. Happy Factors: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55879357.
 2. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Happy Factors een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Happy Factors en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarbij Happy Factors zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 4. 4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Happy Factors voor de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 1. 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Happy Factors en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Voor gebruik van het online platform van Happy Factors zijn tevens van toepassing de “Gebruiksvoorwaarden online platform Happy Factors”.
 2. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Happy Factors vrijblijvend.
 2. 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Happy Factors dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. 3. Aan een aanbod van Happy Factors dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, en wel op het moment dat de door Happy Factors aan de opdrachtgever aangeboden offerte, door de opdrachtgever is geaccordeerd en Happy Factors deze heeft ontvangen.
 5. 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. 1. Happy Factors verplicht zich uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, hoeft Happy Factors geen uitvoering te geven, tenzij partijen een wijziging of aanvulling van de overeenkomst ter zake uitdrukkelijk nader zijn overeengekomen.
 2. 2. Voor zover daartoe tussen partijen niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, voert Happy Factors de overeenkomst uit naar eigen inzicht.
 3. 3. Alle dienstverlening waartoe Happy Factors zich heeft verplicht, wordt door hem naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Voor zover de aard of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Happy Factors zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Happy Factors kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogt te behalen, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen: de resultaten voor de opdrachtgever voortvloeiende uit door Happy Factors aangeboden trainingen voor- en coaching van deelnemers, en gegeven adviezen van welke aard dan ook.
 4. 4. Happy Factors spant zich in de overeenkomst te allen tijde zelf uit te voeren. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is Happy Factors steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. 5. Tenzij het tegendeel dwingend uit de aard of strekking van de verbintenis voortvloeit, zijn alle door Happy Factors vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Happy Factors treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Happy Factors schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Happy Factors een redelijke termijn stelt waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. 6. Uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Happy Factors alle voor de uitvoering van de overeenkomst en/of oplevering benodigde gegevens heeft ontvangen.
 7. 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door volbrenging van de opdracht.
 8. 8. De duur van het abonnement loopt na de opdracht automatisch door totdat de opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen stoppen. Hiervoor worden een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd ingaande op de 1e van de maand na de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

 

ARTIKEL 5. |  VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Happy Factors, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie aan Happy Factors te verstrekken, op de door Happy Factors voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Happy Factors steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden Happy Factors zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen, waaronder voor zover relevant, hijzelf, alsmede de personen die door de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, waaronder mede begrepen deelnemers aan trainingen en certificering, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Happy Factors staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 4. 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat de door Happy Factors tewerkgestelde personen tijdig toegang verkrijgen tot die locatie, waaronder mede begrepen de overeengekomen lokalen waar uitvoering aan de diensten wordt gegeven, en Happy Factors kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De opdrachtgever staat er voorts steeds voor in dat Happy Factors de opdracht op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is.
 5. 5. De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van eventueel door Happy Factors ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, is hij jegens Happy Factors gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Happy Factors voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van Happy Factors aanleiding geven, kan Happy Factors bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van Happy Factors naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. 1. Happy Factors is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. 2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, is onder overmacht begrepen de omstandigheid dat Happy Factors door ziekte verhinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst en niet in staat blijkt (een) geschikte vervanger(s) voor te dragen.
 3. 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. 4. Indien Happy Factors bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 1. Happy Factors is, indien en voor zover de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de wet of de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Happy Factors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Happy Factors gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. 3. Voorts is Happy Factors gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever, waaronder eventuele vertragings- en wachturen in verband met opschorting van de overeenkomst doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de overeenkomst niet tijdig nakomt.
 5. 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Happy Factors op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en ontbindingsrecht.
 6. 6. Indien Happy Factors de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. |  HONORARIUM EN BETALINGEN

 1. 1. Het aanbod van Happy Factors geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreft het honorarium een vaste prijs per opdracht en/of een abonnement voor gebruik van de online tools.
 2. 2. Alle door Happy Factors vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In verband met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende reis-, locatie- en arrangementkosten zijn bij het overeengekomen honorarium inbegrepen.
 3. 3. Happy Factors is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium en de overige kosten te vorderen. In een voorkomend geval is Happy Factors gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevorderde vooruitbetaling volledig is voldaan.
 4. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Happy Factors voorgeschreven wijze. Betalingen dienen te geschieden zonder enige verrekening of schuldvergelijking.
 5. 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
 7. 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
 1. 2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Happy Factors voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht niet eerder dan nadat de opdrachtgever daarover binnen bekwame bij Happy Factors heeft geklaagd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en Happy Factors in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. 3. Happy Factors is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Happy Factors bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. 4. De aansprakelijkheid van Happy Factors is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Happy Factors betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Happy Factors nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Happy Factors afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 2. 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Happy Factors één jaar.
 3. 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Happy Factors, zal de opdrachtgever Happy Factors vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. |  GEHEIMHOUDING

 1. 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie.
 2. 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 3. 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of rechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 4. 4. Happy Factors is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht. Eén en ander conform het Privacyverklaring Happy Factors.

 

ARTIKEL 12. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Happy Factors behoudt zich alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst door hem verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Factors worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten.
 3. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Happy Factors wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.